SİİRT KIZ KURAN KURSLARI YAPTIRMA KORUMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ
 
 
Sayı     :2016 / 29                                                                                                                   01/09/2016
Konu    : İhale İlanı
 
SİİRT VALİLİĞİNE
( SODES Proje Koordinasyon Merkezi)
                                                                                                           SİİRT
 
2015 SODES Programı dahilinde Derneğimizce yürütülen 2015-56-0035 numaralı ‘Bilinçli Gençlik Mutlu Toplum" isimli proje kapsamında projemizin faaliyetlerini yürütmek maksadıyla yapılacak olan “piknik” kapsamında, yapılacak mal/hizmet alımı için gerekli İhale İlan metni, teklif mektubu ve teknik şartname hazırlanarak ekte sunulmuştur. İlan ve eklerinin Siirt Valiliği İnternet sitesinde 7 gün süreyle yayınlanması için gereğini; 
 
Bilgilerinize arz ederim.
 
                                                                                                                  Musa DOĞRUSEVER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Koordinatör
 
 
 
Ekler :
1-      1 Ad. İhale İlan Metni
2-      1 Ad. Teklif Mektubu
3-      1 Ad. Teknik Şartname
TEKLİF MEKTUBU
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
 
 
 
 
 
Adı,Adresi
Siirt ili kız kuran kursları yaptırma koruma ve güzelleştirme derneği- Bahçelievler mah Atilla KOÇ cad no:5 SİİRT
Telefon/Faks No/E-Posta
0484 2245250
İlgili Personelin Adı,Ünvanı, Cep Tel
Ayhan VERAL-Dernek Bşk- 05442485250
       Derneğimizin SODES kapsamında gerçekleştireceği “Bilinçli Gençlik Mutlu Toplum” Projesi kapsamında kullanılmak üzere ihtiyaç bulunan ve aşağıda cinsi, özellikleri, miktarı,  teknik ve idari şartları yazılı bulunan malzemeler Kamu İhale Yasasının 22/d maddesine göre satın alınacak olup, ilgilenmeniz halinde KDV Hariç Teklifinizi en geç 08/09/2016 Salı günü saat 14:00'e kadar teslim etmenizi rica ederiz.
Musa DOĞRUSEVER
Maruf İLÇİN
Sabahattin YILDIZ
Proje Koordinatörü
Proje Koord.Yard.
Proje Koord.Yard.
 
 
 
 
 
 
 
MAL/İŞ'E AİT TEKNİK VE İDARİ ŞARTLAR
 
 
 
 
1
Malzemeler standartlara uygun TSE belgeli en az 2 yıl Garanti kapsamında olacaktır
2
Malzemenin nakliye, sigorta, ve montaj işlemleri yükleniciye ait olacaktır.
3
Yüklenici güvenlik, ulaşım ile her türlü vergi resim ve harçtan (KDV hariç) sorumludur.
4
En düşük fiyat ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilerek toplam teklif esas alınacaktır.
5
Teklif fiyatları KDV hariç olarak verilecektir.
6
Mal/İş idareye en geç 10 Takvim gününde teslim edilecektir.
7
Mal/İş idarece denetim, muayene ve kabul işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır.
8
İdare Mal/İşi alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
9
Teklif Mektubu, okunup kabul edildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması, üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunmaması, Ad,Soyad veya Ticaret ünvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmalıdır.
10
Yüklenici ile idare sözleşme imzalanmayacaktır.
11
Teklif mektubu şartnamesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflar SİİRT mahkemesinde 4734 sayılı kanun hükümleri dahilinde çözümlenir.
 
SATIN ALINACAK MALZEMENİN
SIRA NO
MAL VEYA HİZMETİN ADI
ÖZELLİKLERİ
MİKTARI
ÖLÇÜ BİRİMİ
BİRİM FİYATI
TUTARI
1
Yemek
1 kuru+1 sulu ayran+salata+meyve+kuruyemiş
450
Adet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOPLAM
 
 
İhale şartlarını okudum ve kabul ediyorum İhale konusu işin tamamı için teklif birim fiyatlar üzerinden teklif ettiğimi KDV hariç  …………………………………...… TL  (Yalnız ……….……………………………………………………………………………………...…………… TL'ye) olup, teklifimizin kabulünü arz ederim.
 
 
 
 
 
 
 
……../09/2016
Firma veya Şahıs Adı Kaşe İmza
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOĞRUDAN TEMİN İLANI
SİİRT İLİ KIZ KURAN KURSLARI YAPTIRMA KORUMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ
Derneğimizin SODES kapsamında gerçekleştireceği "Bilinçli Gençlik Mutlu Toplum"  projesi kapsamında piknik malzemeleri alımı  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22-d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1) İdareye İlişkin Bilgiler
a) Kurumun Adı,Adresi
Siirt ili kız kuran kursları yaptırma koruma ve güzelleştirme derneği- Bahçelievler mah. Atilla KOÇ cad no:5 SİİRT
b) Telefon/Faks No/E-Posta
484 2245250
c) İlgili Personelin Adı,Ünvanı, Cep Tel
Ayhan VERAL-Dernek Bşk- 0544 2485250
2) Doğrudan Temin İhalesine Konu Olan Malın
a) Niteliği, Türü, Miktarı
Siirt ili kız kuran kursları yaptırma koruma ve güzelleştirme derneğinin SODES "Bilinçli Gençlik Mutlu Toplum" projesi kapsamında
b) Teslim ve Montaj Yeri
Veysel Karani mah 99 evler no:4 SİİRT
c) Teslim Tarihi
İhalenin kesinleşmesinden sonra 10 Takvim günü
3) Doğrudan Temin İhalesi
a) Yapılacağı Yer
Siirt ili kız kuran kursları yaptırma koruma ve güzelleştirme derneği- Bahçelievler mah. Atilla KOÇ cad no:5 SİİRT
b) Tarihi ve Saati
08.09.2016-14:00
c) İhale Sorumlusu
Musa DOĞRUSEVER-Proje Koordinatörü
4.   İdari ve Teknik Şartlar ile diğer ayrıntılar teklif mektubunda belirtilmiştir.
5- 4734 Sayılı Kanunun 22.maddesinin d fıkrasına göre  mal/hizmet alımları ve yapım işlerine ait sözleşme (Varsa)
6.   Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece toplam fiyat ve kalite esasına  göre belirlenecektir.
7. İnternet ilanında yer almayan bu işle ilgili detaylar idarenin adresinden ücretsiz  temin edilebilir.
8.  Teklifler,  yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Bahçelievler mah. Atilla KOÇ CAD no:5 SİİRT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecektir.
9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, Doğrudan Temin ihale tarihinden itibaren en az 7 takvim günü olmalıdır.
10-  İdare Doğrudan Temin İhalesini yapıp yapmamakta serbesttir.
11- Teklifin sonucu, Derneğimiz tarafından açıklanacaktır.
12-. Ödemeler yükleniciye 3 ay içerisinde yapılacaktır.
13-. İdare firmalarla pazarlık yapmada serbesttir.