İHALE İLANI
 
 
 Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
İlimiz Merkez  Yeni  Hükümet Konağı Bekçi Kulübesi ve Merdiven Yapılması işi. Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
 
1.İdarenin
   a)  Adresi                                                                   : Siirt Valiliği Kat :5 No: 519
   b) Telefon ve Faks Numarası                                    : 0484 223 23 44  - 0484 223 60 10
   c) Elektronik Posta Adresi (varsa)                            :merkezbirlik@hotmail.com
2. İhale Konusu Yapım İşinin                                      :
   a) Niteliği Türü ve Miktarı                                       :  1 adet yapım işi.
   b) Yapılacağı Yer                                                     : İlimiz Merkez Yeni Hükümet Konağı.
   c) İşe Başlama Tarihi                                                : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 3 gün
                                                                                        içinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacaktır.
   d) İşin Süresi                                                         : Yer Teslim Tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.
3. İhalenin           
   a) Yapılacağı Yer                                                       : Siirt Valiliği Toplantı Salonu.
 b) Tarih – saati                                                           : 20.03.2017  – saat : 15.00’da
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4,1, İhaleye katılması şartları  ve istenilen belgeler:
4,1,1 Tebligat için adres bayanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi .
4.1.2, Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası belgesi.
4,12,1 Gerçek Kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4,12,2 Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından , ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4,1,3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek Kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sürgüleri
4.1.4.26506 Sayılı Köylere Hiz. Götürme Birl. İhale Yönetmenliğinin 11. maddesinin (a), (b),(c),(ç),(d),(e),(f),(g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5, Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6, Şekli ve İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7, İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8, İhale dökümanının satın alındığına dair belge,
4.1.9, Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname,
4.1.10, Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısandan fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırmayacağına ilişkin taahhütname,
 
4.2. Ekonomik ve mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler
4.2.1 İstenmeyecektir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin, son onbeş yıl içinde yurtiçinde ve yurt dışında kamu ve özel sektörde sözleşme bedelinin en az %80’İ oranında gerçekleştirdiği veya %80’i oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen
ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin deneyim belgesi,
 
4.3.2. isteklinin organizasyon yapması ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler aşağıda sayı ve nitelikleri belirten personelleri işin adına çalıştırılacağına dair taahhütname.
 
TEKNİK PERSONEL  
Aşağıda belirtilen Teknik Personeli ihale üzerinde kaldığı takdirde istihdam edeceğine dair taahhütnamenin verilmesi zorunludur.

Adet

Pozisyonu

Mesleki Ünvanı

Mesleki Özellikleri

1

İnşaat Mühendisi/Tekniker

İnşaat Mühendisi/Tekniker

Konusunda 2 yıl deneyimli

1

Elektrik/Elektronik Müh.

Elektrik/Elektronik Müh.

Konusunda 2 yıl deneyimli

 
 
İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve diğer ortaklar tarafından karşılanabilir.
 
4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
.........
4.4 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11/06/2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin B III,Grup her türlü bina işleri ile  İhale Konusu İş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği ve Mimar. 
5. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.
6. İhale dokümanı Siirt Valiliği Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği Bürosunda görülebilir. Ve aynı adresten 750,00 TL bedel ile temin edilebilir.
7. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar, Siirt Valiliği Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliğine verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmez ve bu şeklide gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerinde ihale yapılan istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
11. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
13. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara bu ilan metninde yer verilmemiştir
14- Siirt Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve  27 Nisan 2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ancak, İhaledeki yasak fiil ve davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
 
 
  Diğer Hususlar:
  1. İhale işlem dosyasında bulunan bütün belgeler sözleşmenin ekidir. 
 
 
 
  İdare Yetkilisi
 
      Yunis KOÇ
  Vali Yardımcısı
               Birlik Başkanı