İHALE İLANI
 
 
T.C.
KURTALAN KAYMAKAMLIĞI
 KÖYLERE  HİZMET GÖTÜRME  BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
 
            Kurtalan İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca Kıcıman Mahallesinde bulunan 158 ada, 2 parsel numaralı ve 58.826.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan metruk, yıkık ve harabe olan eski tekel binalarının hurda değeri karşılığında yıkım ve temizleme işinin Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile yaptırılmasıdır.
 
1. İdarenin
 
 
 1. Adresi
:
Kurtalan Kaymakamlığı
 1. Telefon ve Faks Numarası
:
0 484 411 29 97 (Tel&Faks)
 1. Elektronik Posta Adresi (varsa)
:
kurtalanbirlik@gmail.com
 
 
 
2. İhale Konusu Kiralama İşinin
 
 
 1. Niteliği Türü ve Miktarı
:
Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesinde bulunan 158 ada, 2 parsel numaralı ve 58.826.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan metruk, yıkık ve harabe olan eski tekel binalarının hurda değeri karşılığında yıkım ve temizleme işinin yaptırılması.
 1. Yapılacağı Yer
:
Kurtalan İlçesi, Kaymakamlık toplantı salonu
 1. İşe Başlama Tarihi
:
Sözleşmenin yapıldığı tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılacaktır.
 1. İşin Süresi
:
45 gündür.
 
 
 
3. İhalenin
 
 
 1. Yapılacağı Yer
:
Kurtalan Kaymakamlığı Toplantı Salonu
 1. İhale Tarihi ve Saati
:
22.06.2017 - Saat : 14.00’da
 1. Dosya Teslim Tarihi ve Saati
:
22.06.2017 - Saat : 14.00’da
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi;
 3. Vekâleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekâletname aslı veya noter tasdikli sureti;
 4. Teklif Mektubu;
 5. Geçici Teminatı yatırdığına dair belge;
 6. İhale dokümanını satın aldığına dair belge;
 7. Tüzel kişilerde  idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan 2017 yılı içinden alınmış tüzel kişiliğinin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılarak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname İhale Dokümanında bulunan Yıkım Şartnamesi yüklenici tarafından tasdik edilerek ihale komisyonuna sunulacaktır.
 8. SSK ve Vergi Borcu olmadığına dair belge;
 9. 26506 Sayılı Köylere Hiz. Götürme Birliği. İhale Yönetmenliğinin 11. maddesinin (a),(b),(c),(ç),(d),(e),(f),(g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
 10. Yüklenicinin yıkım işinin yapabilecek nitelikte en az 2 adet Ekskavatör, 1 adet kepçe ve 3 adet kamyona  sahip olduğuna dair bilgi ve belge veya araç ruhsatları.
k)   Son 5 (beş) yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlara ait binaların yıkım işini yaptığına ilişkin bilgi ve belge
l)   İhale konusu işin tamamı veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağına dair ‘Alt Yüklenici Taahhütnamesi’.
m)      İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
n)   Yer gördü tutanağı,
o)    Yerli ve İstekli Beyannamesi,
 
5. İhale dokümanı Kurtalan Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosunda görülebilir ve aynı adresten 250,00(İkiyüzellilira)TL bedel ile temin edilebilir. İhale Doküman Bedeli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı T.C. Ziraat Bankası 38054812-5002 Nolu hesaba yatırılacaktır. İlanımız Kaymakamlığımız www.kurtalan.gov.tr internet sitesinden görülebilir.
7. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar, Kurtalan Köylere Hizmet Götürme Birliğine verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
10. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
11. İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara bu ilan metninde yer verilmemiştir.
12. Kurtalan Köylere Hizmet Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan ve  27 Nisan 2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
13. Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Kurtalan icra daireleri mahkemeleri yetkilidir.
13.06.2017
 
 
İLAN OLUNUR.
 
 
İdare Yetkilisi
 
Musa ÜÇGÜL
Kaymakam
Birlik Başkanı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not : İdaremiz 4734 sayılı KİK kapsamında değildir.