T.C.
TİLLO KAYMAKAMLIĞI
Tillo ve Köylerine Hizmet
Götürme Birliği Başkanlığı
 
 
 İHALE İLANI
 
SİİRT İLİ TİLLO İLÇESİ AKYAYLA KÖYÜ KÖY İÇİ KİLİTLİ PARKE (1.000 M²) İLE HATRANT KÖYÜ YOLU 1. KAT ASFALT SATHİ KAPLAMA VE SANAT YAPILARI (300 METRE) YAPIM İŞİ
 
KHGB İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi Gereğince “Açık İhale Usulü” ile İhale Edilecektir.
İhaleye İlişkin Ayrıntılı Bilgiler Aşağıda Yer Almaktadır.
 
1. İdarenin
   a) Adresi: Hükümet Konağı Kat: 2 No:14 56870 Tillo/SİİRT
   b) Telefon ve Faks Numarası: 0 484 461 22 01-05 – 0 484 461 22 60 (Tel&Faks)
   c) Elektronik Posta Adresi (Varsa): www.tillo.gov.tr - tillo56khgb@gmail.com
 
2. İhale Konusu Yapım İşinin
   a) Niteliği, Türü ve Miktarı: Siirt İli Tillo İlçesi Akyayla Köyü Köy İçi Kilitli Parke (1.000 M²) ile Hatrant Köyü
Yolu 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama ve Sanat Yapıları (300 Metre) Yapım İşi  - 2 Adet
b) Yapılacağı Yer: Siirt İli – Tillo İlçesi – Akyayla ve Hatrant Köyü
 c) İşe Başlama Tarihi: Sözleşme İmzalandığı Tarihinden İtibaren 5 (Beş)  Gün İçinde Yer Teslimi Yapılarak İşe Başlanacaktır.
d) İşin Süresi: Yer Teslim Tarihinden İtibaren 45 (Kırk Beş) Takvim Günüdür.
 
3. İhalenin
 a) Yapılacağı Yer: Tillo Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonu
   b) Tarih – Saati: 13.07.2017 Perşembe Günü – Saat:15:00
c) İhale Usulü: Açık İhale Usulü (Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesi Gereğince)
   d) Tekliflerin verileceği (Son Teklif Verme) Tarih ve Saati: 13.07.2017 Perşembe Günü – Saat:15:00’a kadardır.
e) Teklif Verileceği (Son Teklif Verme) Yeri: Tillo ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı-Hükümet Konağı Kat:2 No:14 56870 Tillo/SİİRT
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılması şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres bayanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek Kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 26506 Sayılı Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmenliğinin 11. maddesinin (a), (b),(c),(ç),(d),(e),(f),(g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname
4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptıramaz
4.1.8. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.9. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4.1.10. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.2. Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler
Aşağıdaki listede belirtilen makine ve ekipmanın ihale konusu işin yerine getirilmesi süresince temin edileceğine dair taahhütname verilecektir.
1-Distiribütör                                                               1 Adet              12 Ton
2-Roley Tank                                                               1 Adet              24 Ton
3-Lastik Bandajlı Silindir                                              1 Adet              En Az 12 Ton
4-Yükleyici (Loder)                                                      1 Adet              …………….
5-Yol Süpürgesi                                                            1 Adet              …………….
6-Damperli Kamyon                                                     4 Adet              …………….
7-Elevatör                                                                   1 Adet              …………….
8-Damtıraklı Kamyon (Mıcır Serici)                               3 Adet              …………….
9-Konkasör Grubu (90´lık Primer-Sekonder Grubu)         1 Adet                …………….
NOT: İstenilen makine ve teçhizatların makine model yılları 2004 – 2017 sınırları içinde olacaktır. Yapılan kontrollerde makine ve teçhizatın yolda bulunmaması halinde iş tek taraflı olarak feshedilecektir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde bedelinin en az % 80’i oranında gerçekleştirdiği veya % 80’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler aşağıda sayı ve nitelikleri belirtilen personeli işin adına çalıştıracağına dair taahhütname
1 Adet İnşaat Mühendisi/İnşaat Teknikeri
4.4. Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan  (A) Alt Yapı İşleri başlığı altında yer alan V. Grup: Karayolları İşleri (Altyapı+Üstyapı) Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
5. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
6. İhale dokümanı Tillo Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği/Hükümet Konağı Kat:2 56870 Tillo/SİİRT adresinde görülebilir ve T.C. Ziraat Bankası Siirt Şubesindeki 47630539-5001 nolu K.H.G. Birliği hesabına yatırılacak 500,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
7. Teklifler 13.07.2017 Perşembe günü saat 15:00 a kadar, Tillo ve Köylerine Hizmet Götürme Birliğine verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerinde ihale yapılan istekliye anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda teminat vereceklerdir. 10. Tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.
11. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
13. İhale dokümanında belirtilen hususlara bu ilan metninde yer verilmemiştir.
14. Tillo ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 27 Nisan 2007 gün ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun tabi olmayıp, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ancak, İhalede yasak fiil ve davranışlar ile cezalara hususlarda; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
 
 
 
 
 
 
       Yunis KOÇ
       Kaymakam
     Birlik Başkanı